Nasze bitwy
Data Temat
2012-02-17 19:34 KGB & BrokenHeart vs lodz [HQ] ~ 58396%
2012-01-27 13:07 BrokenHeart vs Emma [HQ] ~ 135%
2011-12-26 05:30 BrokenHeart vs ROY ~ 1157%
2011-10-24 04:25 c3gi3L [KGB], BrokenHeart vs Zazon [GK] - 3711%
2011-10-23 12:39 BrokenHeart vs Milo25 [ToE] ~ 150%
2011-10-22 09:02 BrokenHeart vs Ignacy Domejko [HQ] ~ 249%
2011-10-01 05:48 BrokenHeart vs Milo25 [ToE] ~ 278%
2011-07-29 05:45 BrokenHeart vs ZAS ~ 278%
2011-07-05 19:38 BrokenHeart vs ZAS ~ 292%
2011-06-12 04:16 BrokenHeart vs test allmark [ToE] - 161%
2011-06-12 04:11 BrokenHeart vs Hel [BFG] - 379%
2011-06-11 12:08 BrokenHeart vs Atari_Power - 148%
2011-06-01 12:44 BrokenHeart vs White [BOCB] ~ 637%
2011-05-29 08:20 BrokenHeart vs Ignacy Domejko [HQ] ~ 139%
2011-05-29 05:16 BrokenHeart vs Milo25 [ToE] ~ 449%
2011-05-21 15:33 PhS [HB], BrokenHeart vs energizer [ToE] ~ 714%
2011-05-21 06:39 BrokenHeart vs joker [BOCB] ~ 127%
2011-05-15 08:00 BrokenHeart vs Ignacy Domejko [HQ] ~ 117%
2011-05-03 03:20 BrokenHeart vs ZAS ~ 850%
2011-05-02 09:10 BrokenHeart vs Gadzik ~ 100%
2011-05-02 06:13 BrokenHeart vs AdiMro [HQ] ~ 257%
2011-04-24 11:16 BrokenHeart vs Ignacy Domejko [HQ] ~ 316%
2011-04-10 05:53 BrokenHeart [DSM] vs AdiMro [akaHQ] - 242%
2011-04-09 05:41 BrokenHeart [DSM] vs Milo25 [ToE] ~ 219%
2011-04-08 23:44 BrokenHeart vs Robert ~ 536%
2011-02-25 11:19 BrokenHeart vs ZuKu ~ 305%
2011-02-24 13:50 BrokenHeart vs AdiMro [akaHQ] ~ 325%
2011-01-14 06:21 Hopeless vs Zanar [M.S] ~ 257%
2011-01-13 18:54 Hopeless vs Ignacy Domejko [HQ] ~ 265%
2011-01-13 11:36 Hopeless vs sebekelo [GK] ~ 732%
2011-01-09 10:10 Hopeless vs mysio pysio [HB] ~ 1101%
2011-01-02 14:55 Hopeless, TommyGun [Twilight] vs Gadzik ~ 556%
2010-12-28 09:58 Hopeless vs majkel04818 ~ 566%
2010-12-26 07:35 Hopeless vs FIMUS [aRP] ~ 503%
2010-12-24 13:15 Hopeless vs Milo25 [ToE] - 313%
2010-12-22 16:07 Hopeless vs Ignacy Domejko [HQ] - 351%
2010-10-23 17:15 Hopeless vs test allmark [ToE] ~ 13106%
2010-10-21 12:59 Hopeless vs Ignacy Domejko [HQ] ~253%
2010-10-21 01:53 Hopeless vs GiUseppe [BFG] ~ 1673%
2010-10-20 14:12 Hopeless vs Ignacy Domejko [HQ] ~ 895%
2010-10-17 11:19 Hopeless vs Rasputin [BOCB] ~ 1130%
2010-10-16 04:45 Hopeless vs Daniel [BOCB] ~ 3288%
2010-10-09 15:09 Hopeless vs Milo25 ~ 262%
2010-10-01 15:30 Hopeless [DSM] vs SZARMAN [ToE] ~ 5629%
2010-09-19 11:36 Hopeless vs Milo25 [ToE] ~ 311%
2010-09-06 10:58 Hopeless vs wastrel [HB] ~ 258%
2010-09-05 16:13 Hopeless [DSM] vs AdiMro [akaHQ] ~ 2197%
2010-08-23 12:18 A i r i n e [M.S], Hopeless vs Milo25 [ToE] ~ 471%
2010-08-22 18:49 Hopeless vs Robby [HB] ~ 1098%
2010-08-21 23:07 Hopeless vs slimakkk [GreatHOD] ~ 258%